Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARNOS s.r.o.

 

 

1.            Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky či OP“) obchodní společnosti ARNOS s.r.o., se sídlem Horní 32, 63900 Brno, identifikační číslo: 26298741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42499 (dále též jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), kdy v těchto podmínkách jsou stanoveny zvláštní podmínky pro kupující, jež jednají při koupi jakožto podnikatelé, a dále jsou stanoveny zvláštní podmínky pro kupující, kteří při koupi jakožto podnikatelé nejednají, a kteří jsou proto považování za spotřebitele. Tyto OP upravují podmínky koupě zboží kupujícími od prodávajícího, a to buď při koupi prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo tehdy, uzavře-li prodávající a kupující smlouvu, v níž na tyto obchodní podmínky odkážou. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.arnos.cz/ , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“ případně, tam kde je o internetový obchod taktéž jen „e-shop“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.arnos.cz/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Tyto podmínky se vztahují jak na podnikatele, tak i na spotřebitele; tam, kde se vůči spotřebitelům uplatní jiné podmínky, než jsou sjednány s podnikateli, je tato úprava výslovně uvedena v těchto podmínkách jako odchylka od obecného pravidla. Osoba je považována za podnikatele, pokud objednává zboží v rámci svého účtu registrovaného jakožto účet užívaný podnikatelem; účty osob, které nejsou podnikatelské, jsou považovány za spotřebitelské a aplikují se na ně podmínky platné pro spotřebitele.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Není-li ujednáno jinak, má se zato, že jakýkoli vztah mezi smluvními stranami při koupi zboží prostřednictvím webové stránky se řídí těmito obchodními podmínkami
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Platí, že tyto podmínky se vztahují vždy na konkrétní kupní smlouvu, tj. zavazují kupujícího vždy pouze tehdy, kdy dojde k objednávce zboží prostřednictvím webové stránky, případně je-li na tyto podmínky odkázáno v konkrétní kupní smlouvě.
 6. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, která se nadále řídí původními podmínkami. Pokud na základě ujednání mezi prodávajícím a kupujícím bude ujednána smlouva, která by odkazovala na užití těchto podmínek, bude v takové smlouvě ujednán i způsob, kterým bude mezi stranami oznámena změna podmínek i právo druhé strany tyto změny odmítnout včetně lhůt s tím spojených. Jinak se má zato, že se tyto podmínky vztahují vždy pouze na konkrétní koupi zboží, a že tedy nejsou naplněny podmínky předvídané ust. § 1752 zákona č. 89/2012 Sb. spojené se změnami obchodních podmínek.  
 7. Kupující a prodávající mezi sebou výslovně vylučují použití ust. § 1799 a § 1800 a § 1801 zákona č. 89/2012 Sb..

 

2.            Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

3.            Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků; není-li uvedeno jinak, zahrnují i cenu obalů zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V takovém případě je cena určena ceníkem prodávajícího, který je platný a účinný k okamžiku akceptace objednávky kupujícího, případně dohodou. Zboží vystavené na webových stránkách není nabídkou prodávajícího kupujícímu. Za nabídku je považována objednávka kupujícího podaná prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „nabídka k uzavření smlouvy“). Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Před odesláním objednávky prodávajícímu může kupující zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je považována za závaznou okamžikem odeslání prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, odpovědnost za jejich správnost leží na straně kupujícího. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky, jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Za akceptaci není považováno potvrzení o doručení objednávky ve smyslu čl. 3.4.
  3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4.            Cena zboží a Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ARNOS s.r.o., Horní 729/32, 639 00 Brno;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce – při doručení zásilky přepravní firmou;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-727220207/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou kupní cena za zboží společně s náklady spojenými s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, či na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím, a to před odesláním zboží
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Kupující spotřebitel je povinen hradit bezhotovostní platbu před dodáním zboží; zboží bude dodáváno až po přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. se nepoužije.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, popřípadě může být předán při osobním převzetí zboží kupujícím. V případě prodeje mimo e-shop převezme kupující fakturu při převzetí zboží; v pochybnostech se má zato, že kupující převzal fakturu současně se zbožím.
 8. V případě prodlení s úhradou kupní ceny vzniká prodávajícímu nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky; vůči podnikateli dále vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši až 0,3% z dlužné částky denně.
 9. Prodlení s úhradou kupní ceny zabraňuje prodlení prodávajícího s dodáním zboží kupujícímu.
 10. Veškerá plnění po splatnosti se započítávají nejprve na nároky ze zádržného, poté na nároky ze skladovného, náhradu škody, smluvní pokutu, úroky z prodlení, kupní cenu a nakonec na úplatu z prodloužené splatnosti.

 

5.            Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

 1. Kupující je oprávněn ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. odstoupit od uzavřené smlouvy, a to i bez uvedení důvodu; kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě uvedeném v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., zejména tedy není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a dále pro jiné důvody citované v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb.
 2. Odstoupení dle odst. 1 tohoto článku je kupující oprávněn učinit ve lhůtě 14 dnů od ode dne převzetí zboží; náklady spojené s vrácením nese kupující. Odstoupení dle odst. 1 je kupující oprávněn provést na formuláři, který je přiložen k těmto obchodním podmínkám, a který je dále dostupný na shora uvedené webové stránce http://www.arnos.cz/cs/content/3-obchodni-podminky. Odstoupí-li spotřebitel prostřednictvím tohoto formuláře, potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu jeho přijetí, a prostřednictvím elektronické pošty na uživatelský účet kupujícího.
 3. Objedná-li kupující zboží, které prodávající upraví dle požadavku kupujícího, není kupující oprávněn od takto uzavřené smlouvy odstoupit dle odst. 1 tohoto článku.
 4. Odstoupí-li kupující od uzavřené smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, je povinen vrátit zboží ze smlouvy, od které odstoupil, zpět prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 14 dnů od potvrzení odstoupení uvedeného v odst. 2 tohoto článku.
 5. Po odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží, pokud kupující vybral nejlevnější způsob dodání zboží. Pokud takový způsob dodání nevybral, vrátí mu prodávající náklady na nejlevnější způsob dodání zboží. Prodávající ale není povinen vrátit kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží dříve, než mu kupující zboží předá, případně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal; kupující ale souhlasí s tím, aby mu prodávající v případě, kdy uhradil zboží jinak než bezhotovostně, vrátil kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží bezhotovostním převodem na účet kupujícího, případně je kupující oprávněn sdělit způsob, kterým navrhuje vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží. Tento způsob může sdělit například vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy.
 6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok vyplývající ze snížené hodnoty zboží dle předcházející věty je prodávající oprávněn započíst s nárokem kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

 

6.            Přeprava a dodání zboží

 1. Kupující přebírá zboží na provozovně prodávajícího nacházející se na adrese sídla prodávajícího. Kupující je oprávněn navrhnout v objednávce jiný způsob dodání a převzetí zboží; platí pak, že  náklady spojené s dopravou do jiného místa, než je uvedeno v první větě tohoto odstavce, nese kupující. Kupující je dále povinen zajistit převzetí zboží.  Prodávající není povinen akceptovat návrh kupujícího ke způsobu dodání zboží; pokud nedojde k takové akceptaci, navrhne prodávající v potvrzení objednávky svůj návrh na dodání zboží kupujícímu. Platí pak, že kupní smlouva je uzavřena, není však ujednán způsob dodání a převzetí zboží. Nepotvrdí-li kupující způsob dopravy a převzetí zboží navržený prodávajícím, a nedojde-li k jiné dohodě ohledně dopravy a převzetí zboží, platí, že kupující převezme zboží v provozovně prodávajícího popsané v první větě tohoto odstavce.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500,-- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý byť započatý týden uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nedojde-li k převzetí zboží upraveného na zakázku kupujícím, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši odpovídající ceně zboží a jeho dopravě. Prodávající má dále nárok na smluvní úrok v hodnotě 0,1% denně z dlužné částky, a to až do výše hodnoty zboží a dopravy. Nárok na náhradu škody, stejně jako nárok na náhradu kupní ceny u zboží upraveného na zakázku není tímto ujednáním dotčen.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Kupující je dále povinen zboží po převzetí prohlédnout za účelem zjištění vad zboží. Vady ze zboží je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, jinak odpovědnost prodávajícího za vady zboží zaniká. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost prodávajícího za skryté vady.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

 

7.            Odpovědnost za vady, Záruka

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je bez vad; prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. (dále též jen „shoda s kupní smlouvou“).
 2. V případě, že věc při přechodu nebezpečí na kupujícího není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na výměnu zboží. Toto právo může kupující využít tehdy, mělo-li zboží vady již v době přechodu nebezpečí z prodávajícího na kupujícího, a tyto vady byly kupujícím písemně oznámeny bezodkladně po převzetí zboží.
 3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese jeho provozovny ARNOS s.r.o., Horní 729/32, 639 00 Brno, tel: 543 216 606, 777 912 827.
 4. Práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitelem, týkající se vad zboží upravují odst. 5 a následující tohoto článku.
 5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 6. Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout, a pokud sezná, že toto zboží má zjevné vady, pak tyto vady bez zbytečného odkladu uplatní u prodávajícího. Zjevnými vadami jsou takové vady, které jsou seznatelné bez dalšího již při převzetí zboží, jako jsou odlišné množství dodaného zboží, absence či neúplnost návodů či jiných instrukcí, dodání jiného než žádaného zboží apod.
 7. Zboží, u něhož byly uplatněny vady dle odst. 6 tohoto článku, převezme od kupujícího prodávající a přezkoumá důvodnost uplatněných vad; sdělení ohledně přijetí či nepřijetí vad sdělí kupujícímu nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží.
 8. Prodávající dále odpovídá za vady zboží, které mají povahu skrytých vad za níže uvedených podmínek.
 9. Projeví-li se vady do šesti měsíců od převzetí zboží, má se zato, že zboží mělo vady již při převzetí zboží. Projeví-li se vady po uplynutí šesti měsíců, odpovídá za ně prodávající tehdy, pokud kupující prokáže, že zboží mělo vady již k okamžiku převzetí zboží.
 10. Pokud kupující o vadách zboží před převzetím zboží věděl, případně tyto vady způsobil sám, nenese za takové vady prodávající odpovědnost dle shora popsaných ustanovení. Nároky z vad zboží uplatňuje kupující spotřebitel na adrese prodávajícího a způsobem popsaným v odst. 3 tohoto článku.

 

8.            Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží ze strany kupujícího, pokud je přebírá osobně; v případě přepravy zboží přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem převzetí zboží prvním dopravcem.
 2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má prodávající právo požadovat vrácení zboží, případně trvat na úhradě kupní ceny; i v případě vrácení zboží pro prodlení kupujícího s úhradou má prodávající veškeré nároky plynoucí z prodlení kupujícího, zejména nárok na smluvní úrok z prodlení či smluvní pokutu.
 3. Nárok na vydání zboží uplatní prodávající výzvou zaslanou kupujícímu prostřednictvím jeho registrovaného účtu; v případě běžné kupní smlouvy pak bude výzva realizována písemnou výzvou adresovanou na adresu sídla či bydliště kupujícího.
 4. Kupující je povinen zboží na výzvu prodávajícího vydat, případně umožnit mu přístup do svých prostor k zajištění zboží.
 5. Zajistí-li prodávající zboží, pak, není-li jiného ujednání, platí, že toto zboží slouží pouze k zajištění závazku kupujícího k úhradě zboží.
 6. Ujednání o přístupu do prostor k zajištění zboží a ujednání obsažené v odst. 5 tohoto článku se neaplikují na spotřebitele; spotřebitelé mají v případě doručení výzvy prodávajícího povinnost vydat zboží; vydáním zboží zaniká nárok prodávajícího na úhradu kupní ceny, případně proporcionální části kupní ceny, pokud je zboží užité, případně je nelze prodat za plnou cenu; nejsou ale dotčeny nároky spojené s náhradou škody, poštovným, úroky z prodlení a jiné, vznikly-li.
 7. Od uzavřené kupní smlouvy je oprávněn prodávající odstoupit v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delší jak 30 dnů; v případě odstoupení má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč vůči kupujícímu.
 8. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 30 dnů; odstoupení je nutné učinit písemnou formou.
 9. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 10. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 11. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 12. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 13. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících řeší prodávající prostřednictvím emailové adresy arnos@arnos.cz.
 14. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.            Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je spotřebitelem, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Kupující spotřebitel i kupující podnikatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

10.          Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11.          Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Není-li možné na neplatné ustanovení obchodních podmínek vztáhnout jiné ustanovení z těchto podmínek, nastupuje nejblíže aplikovatelné ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.
 5. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce
 6. Tyto podmínky se ve vztahu ke spotřebiteli vztahují na jednotlivé obchody uzavřené prostřednictvím webových stránek prodávajícího, případně na jednotlivé obchody uzavřené v provozovně prodávajícího, je-li na ně ve smlouvě odkázáno.
 7. Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. (dále jen zákon) dohodly, že veškeré jejich spory z této smlouvy nebo s ní související budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem ad hoc, Mgr. Jakubem Juráskem, IČ:75374439, se sídlem J.Faimonové 28, 628 00 Brno, rozhodcem registrovaným v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti pod č. osv. 100. Řízení je zahájeno doručením žaloby tomuto rozhodci. Nepřijme-li rozhodce funkci, nemůže-li funkci přijmout, popřípadě vysloví svoji podjatost, bude řízení vedeno před rozhodcem ad hoc Mgr. Michalem Wiedermannem, IČ: 74434152, se sídlem Bauerova 10, 603 00 Brno, rozhodcem registrovaným v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti pod č. osv. 104. Účinky žaloby podané k prvnímu rozhodci tím zůstávají zachovány. Smluvní strany tímto pověřují rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Řízení bude vedeno písemně dle § 19 zákona bez nařízeného ústního jednání, s místem doručování písemností na adresu určenou rozhodcem. Rozhodce bude postupovat v řízení s přiměřeným užitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ. Stranám bude doručováno na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresy, které oznámí v průběhů řízení rozhodci. O případně vznesené námitce podjatosti účastníkem řízení  vůči rozhodci ad hoc rozhodne ze dvou výše uvedených rozhodců ten rozhodce, který vedený spor nerozhoduje jako rozhodce ad hoc. Zásilky zasílané na adresy dle předchozí věty se pro účely rozhodčího řízení považují za doručené i tehdy, pokud adresát jejich přijetí odepřel nebo si ve stanovené desetidenní úložní době zásilku nevyzvedl, a to dnem odepření přijetí písemnosti nebo uplynutím úložní doby. Náklady řízení jsou tvořeny poplatkem ve výši 3% z hodnoty sporu nejméně však 5.000,-Kč a dalšími náklady řízení souvisejícími s provedením důkazů, které jdou k tíži účastníka, který jejich provedení navrhl, a to vše bez DPH v zákonné výši. Náhrada nákladů řízení včetně nákladů na právní zastoupení se řídí obdobně dle občanského soudního řádu a souvisejících předpisů.
 8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ARNOS s.r.o., Horní 729/32, 639 00 Brno, adresa elektronické pošty arnos@arnos.cz,  543 216 606, 777 912 827.

 

 

 

 

 

 

 


Kategorie